AktualityNázev projektu: Vzdělávání zaměstnanců členů Národního stavebního klastru
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010805
Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022
Žadatel: Národní stavební klastr z.s.
Cílová skupina: zaměstnanci
Celkové způsobilé výdaje: 3 012 944,00 Kč
Příspěvek Unie: 2 561 002,40 Kč
Národní veřejné zdroje: 451 941,60 Kč
Národní stavební klastr za finanční podpory EU realizuje projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců členů Národního stavebního klastru“. Projekt se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v NSKlastru. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Prostřednictvím realizace projektu se zvýší úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a dojde k souladu mezi jejich kvalifikací a kompetencemi s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 
Podporovanými oblastmi vzdělání v rámci projektu je: jazykové vzdělávání, obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání. Předpokládá se, že během 36 měsíců bude do projektu zapojeno celkem 55 osob.


Název projektu: Rozvoj NSKlastru
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015211
Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Žadatel: Národní stavební klastr z.s.
Cílová skupina: Podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace
Celkové způsobilé výdaje: 5 988 640,00 Kč
Příspěvek Unie: 2 994 320,00 Kč
Vlastní zdroje: 2 994 320,00 Kč
Hlavním cílem projektu je rozšíření členské základny Národního stavebního klastru prostřednictvím podpory rozvoje aktivit klastru a jeho propagace. Záměrem projektu je zkvalitnit, a především rozšířit portfolio služeb pro stávající i potencionální členy klastru a rozvíjet mezioborovou spolupráci se stávajícími i novými partnery. Účelem projektu je inovovat a dále rozvíjet klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve stavebním a dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Prostřednictvím realizace projektu chceme podpořit nové aktivity klastru v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací zaměřených na nové ekologické stavební materiály, vícepodlažní dřevostavby a jejich odolnost a smart cities. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. 


Název projektu: Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce NSKlastru
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_229/0015316
Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Žadatel: Národní stavební klastr z.s.
Cílová skupina: Podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace
Celkové způsobilé výdaje: 5 186 680, 00 Kč
Příspěvek Unie: 2 593 340,00 Kč
Vlastní zdroje: 2 593 340,00 Kč

Hlavním cílem projektu je navázat a posílit mezinárodní spolupráci Národního stavebního klastru a jeho členů se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi a dalšími partnery v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu zaměřené na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Spolupráce bude zaměřena na oblast výzkumu, vývoje, vzdělávání a podporu inovací. Jedním z dílčích cílů projektů je také získání informací o zahraničních trzích a možností dlouhodobé spolupráce s klastrovými seskupeními v rámci evropského výzkumného prostoru. Národní stavební klastr chce realizovat projekt, který by přispěl k navázání a posílení trvalé spolupráce se zahraničními klastry, výzkumnými organizacemi a dalšími partnery (především z Německa, Rakouska, Slovinska, Polska a Slovenska), které působí v oblasti dřevozpracujícího (dřevovláknité desky, konstrukce, přírodní izolace) a na něj bezprostředně navazujícího stavebního průmyslu (smart cities, brownfields, dřevostavby, slaměné domy, ekologické stavby apod.). Hlavním účelem projektu je posílit spolupráci klastru účastí v mezinárodních partnerských sítích a také podporovat přípravu společných mezinárodních projektů VaV v rámci programů CORNET, HORIZONT 2020 a INTERREG V-A.


1.července 2019
Národní stavební klastr ve spolupráci s přednášejícím Ing. Jiřím Labudkem, Ph.D. dne 24. 6. 2016 realizoval Odborný seminář na téma ekologické stavitelství na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě. Obsahem teoretické přednášky bylo seznámit žáky s ekologickými stavbami, představit jim dřevo, slámu a hlínu jako materiál budoucnosti. Na závěr přednášky byly žákům představeny typy izolací, které jsou na přírodní bází a také praktické příklady ekologických staveb z území Česka. 24.června 2019
Dne 21. 6. 2019 management Národního stavebního klastru pořádal seminář, na kterém byly představeny mezinárodní dotační tituly pro členy klastru. 28.května 2019
Dovolte abychom Vás pozvali na informační schůzku k novým zahraničním dotačním titulům konanou dne 21.6.2019 v konferenční místnosti Budovy Tandem MSIC

30. dubna 2019
Dne 25. 4. 2019 se konala informační schůzka, kde odborný pracovník centra podpory a rozvoje podnikání Ing. Petr Vašek představil členům klastru nové dotační tituly – jednalo se zejména o dotační tituly, které jsou vyhlášeny Moravskoslezským krajem a dotační tituly z OPPIK. Informační schůzka proběhla za účasti třinácti členů klastru. 

12. dubna 2019
Dovolte abychom Vás pozvali na informační schůzku k novým dotačním titulům konanou dne 25.4.2019 v konferenční místnosti Budovy Piano MSIC

15. března 2019

Ve dnech 12. 3. – 14. 3. 2019 se členové Národního stavebního klastru účastnili konference zabývající se ekologickým stavebnictvím s názvem Eco Construction – building with wood, recycling and reuse. Konference se konala v rakouském městě Linc. Posléze členové klastru zavítali na veletrh Handwerk, který se konal ve městě Wels. 
26. listopadu 2018

Tisková zpráva k projektu „Dokumentace projektového záměru – NSKlastr“

Číslo projektu: 03787/2017/RRC
Dotační program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017
Dotační titul: DT1
Termín realizace projektu: 1.1.2017 – 31.10.2018
Míra dotace: 80 %
Výdaje celkem: 180.000,– Kč
Dotace celkem: 144.000,- Kč
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zpracování a předložení kompletní dokumentace projektového záměru zaměřeného na rozvoj činností Národního stavebního klastru (dále jen NSKlastr) do programu Spolupráce - klastry-Rozvoj klastru v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen OPPIK). Dokumentace projektového záměru byla zpracována pro podporovanou aktivitu Rozvoj klastru.

Kompletní zpracování projektové dokumentace zahrnovalo:

a) přípravu a zpracování studie proveditelnosti,
b) zpracování plné žádosti o dotaci vč. příloh.

Hlavním přínosem je odevzdání žádosti o dotaci na realizaci projektu zaměřeného na podporu spolupráce členů klastru a jeho propagace v oblasti stavebnictví v komplexním pojetí. Konečným přínosem pro NSKlastru je zpracování projektové dokumentace v takové kvalitě, aby žádost o dotaci na projektový záměr splnila kritéria přijatelnosti a byla schválena. Díky dotaci na zpracování projektové dokumentace může klastr získat dotaci na realizaci projektového záměru pro členy klastru (firmy, výzkumné organizace a školy působící v Moravskoslezském kraji). Získání dotace v rámci programu OPPIK, programu Spolupráce-klastry – Rozvoj klastru umožní rozvoj dalších aktivit klastru, které významně pomůžou firmám a vysokým či středním školám působícím v Moravskoslezském kraji.
Ing.Arch. Jan Fridrich
prezident klastru


31. října 2018
"Dokumentace projektového záměru - NSklastr"
program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017
termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2018
míra dotace: 80%
rozpočet: 180.000,- Kč
popis projektu:
Cílem projektu je zpracovat kompletní dokumentaci k projektovému záměru nutnou pro podání žádosti o dotaci v rámci programu OPPIK, programu Spolupráce-klastry, podporované aktivity Rozvoj klastru. Hlavním přínosem je odevzdání žádosti o dotaci na realizaci projektu zaměřeného na podporu spolupráce členů klastru a jeho propagace v oblasti bezpečnosti v komplexním pojetí. Konečným přínosem pro NSklastr je zpracování projektové dokumentace v takové kvalitě, aby žádost o dotaci na projektový záměr splnila kritéria přijatelnosti a byla schválena. Díky dotaci na zpracování projektové dokumentace může klastr získat dotaci na realizaci projektového záměru pro členy klastru (firmy, výzkumné organizace a školy působící v Moravskoslezském kraji). Získání dotace v rámci programu OPPlK, programu Spolupráce-klastry - Rozvoj klastru umožní rozvoj dalších aktivit klastru, které významně pomohou firmám a vysokým či středním školám působícím v Moravskoslezském kraji.


17. října 2018
Členové klastru mohou nově od 17.10.2018 využít možností databáze Českých státních norem v oblasti stavebnictví, které byla klastrem zakoupeny. V sídle klastru je možnost nahlédnutí.

3. června 2018 
Pro členy klastru předjednáváme společné právní zastoupení, momentálně máme na stole několik variant. Využitelnost pro členy bude především pro kontrolu a pomoc ve smluvních vztazích atd.
Předpokladem je, že určitý počet hodin bude předplacen v rámci členství. 

5. května 2018 
Členům klastru je od dnešního dne umožněn přístup na poptávkové servery 
Aktuálně jsou přístupné veřejné zakázky na serveru www.aaapoptavka.cz
Další servery budou přibývat následovně.

22. března 2018 

Pro členy klastru je předjednaná sleva ve velkoskladu kancelářských potřeb, tato sleva je závislá na celkovém nákupu. 
  • 24,-tis./rok sleva 10 % 
  • 60,- tis./rok sleva 20 % 
  • atd.
Formální stránka získání této slevy je v jednání

1. ledna 2018 
Všichni členové mají možnost využít slevy pro nákup repasovaných tonerů u firmy www.texpo.cz. Sleva je ve výši 10% a je realizována kódem, který dostanete na vyžádání.

15. září 2017
Získali jsme dotaci v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 na přípravu rozvoje Klastru.


1. září 2017

Společná účetní pro členy za nižší ceny (rámcová sleva)
Fyzické osoby:
1) uplatňující paušál, neplátci DPH – po skončení kalendářního roku předloží svůj celkový příjem k sestavení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Cena za toto přiznání je 2.000,- Kč + DPH
2) plátci DPH, uplatňují paušál, případně vedou daňovou evidence – bez zaměstnanců – cena je 500,- Kč + DPH. Do 20 dokladů/měsíc
Právnické osoby:
1) neplátci DPH – minimální cena 500,-Kč + DPH, bez zaměstnanců, do 20 dokladů/ měsíc
2) plátci DPH – minimální cena 1.000,- Kč + DPH, do 40 dokladů/měsíc, bez zaměstnanců